Newsletter

INFORMACJA

Z dniem 31 grudnia 2020r. nastąpiła likwidacja kasy

Zakładu Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim, zgodnie

z zarządzeniem Nr 8/2020 Dyrektora Zakładu Usług Miejskich w

Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2020r.

Jednocześnie informujemy, że wpłaty można dokonywać za

pomocą bankowości internetowej lub banku na konto:

61 8959 0001 5500 2046 2000 0030.


 

OGŁOSZENIE

Z uwagi na zmiany organizacyjne w Gminie Janowiec Wielkopolski dotyczące wystawiania faktur od dnia 01 stycznia 2017 roku Dostawca oświadcza iż jego oznaczenie we wstępie umowy na dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków otrzymuje brzmienie:

Gmina Janowiec Wielkopolski, ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski, NIP 562-17-13-940 - w imieniu i na rzecz której działa - Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim, ul. Kościuszki 24 reprezentowany przez Grzegorza Senger – Dyrektora Zakładu


 

Zakład Uslug Mejskich w Janowcu Wielkopolskim

Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim działa w formie zakładu budżetowego od roku 1995, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim Nr VIII/57/95 z dnia 17 marca 1995r. Podstawą gospodarki finansowej zakładu budżetowego jest roczny plan finansowy. Zakład Usług Miejskich zajmuje się wielorodzajową działalnością komunalną podstawową i pomocniczą.

 

RODO

Informacja w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych w Zakładzie Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1 ), zwanego - RODO,

i n f o r m u j e m y :

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim ul. Kościuszki 24;
tel: 52 30 23 620, faks-52 30 23 620, e-mail sekretariat@zum-janowiec.pl

2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Pana Jacka Popławskiego z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: e-mail: iom@zum-janowiec.pl.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu: - wykonania umów, której jest Pan/Pani stroną,- wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, - prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.

5. Posiada Pani/Pan prawo do: - uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych (chyba, że przepisy RODO będą stanowić inaczej); - wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

 

DYREKTOR - Grzegorz Senger

GŁÓWNY KSIĘGOWY - Małgorzata Tomkowiak

 

PODLEGŁE WYDZIAŁY

 

Oczyszczalnia Ścieków: Kierownik Maciej Zygaj

Wodociągi: majster Piotr Dobersztyn

Zakład Oczyszczania Miasta: Kierownik Maciej Zygaj

Administracja domów mieszkalnych: Piotr Dobersztyn